Fundacja

Fundacja Sport Pasja istnieje od 06.09.2008 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Cele fundacji:

 1. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej
 2. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
 3. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia
 4. Wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno – wychowawczych
 5. Wspieranie i promocja rożnych form kształcenia młodzieży
 6. Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego
 7. Wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno – naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno – wychowawczych
 8. Szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 9. Działalność kulturalna, edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej, obywatelskiej i kultury fizycznej
 10. Utrzymania, budowy oraz rozbudowy obiektów i urządzeń kultury fizycznej
 11. Dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników kultury fizycznej oraz działaczy kultury fizycznej
 12. Działania na rzecz rozwoju turystyki
 13. Działania na rzecz promocji Polski w kraju i zagranicą
 14. Współpraca w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą

 

Misja Fundacji obejmuje także dodatkowe zadania w zakresie:

 1. Ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu Pomorza
 2. Porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym podejmowania przeciwdziałania patologiom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomani w środowiskach młodzieżowych.
 3. Upowszechniania równych praw kobiet i mężczyzn, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

W roku 2009 fundacja powołała klub sportowy KS Portowiec Gdańsk.

Do podstawowych zadań statutowych Klubu Sportowego Portowiec Gdańsk należy:

 1. Zrzeszanie dzieci i młodzieży w sekcje i zespoły sportowe dla upowszechniania sportu oraz osiągania jak najlepszych wyników szkoleniowych i wychowawczych.
 2. Wszechstronne rozwijanie różnych form i dyscyplin kultury fizycznej mających na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej.
 4. Organizowanie imprez sportowych.
 5. Stwarzanie zawodnikom Klubu odpowiednich warunków uprawiania sportu poprzez:
  a)    prowadzenie zajęć,
  b)    zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania sportu, w tym opieki          lekarskiej w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi sportu,
  c)    udostępnienie sprzętu i urządzeń sportowych,
  d)    świadczenia rzeczowe i finansowe,
  e)    nagrody i wyróżnienia.
 1. Prowadzenie szerokiej działalności informacyjno-promocyjnej o pracy i wynikach Klubu.
 2. Inicjowanie różnych form działalności celem pozyskania środków finansowych na realizację podstawowych zadań szkoleniowo-wychowawczych.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć w kierunku rozwoju i rozbudowy bazy sportowej.
  Kontakt: e-mail – fundacja@ksportowiec.pl